Styret i TOIK informerer :

Postet av Tønsberg Og Omegn Ishockeyklub den 21. Jan 2019

Styret i TOIK informerer :

Sett i lys av siste tids hendelser samt skriverier og oppslag i media, ønsker styret i Tønsberg

og Omegn Ishockeyklubb (TOIK) å komme med noen redegjørelser om hva, hvorfor og

hvordan siste ukes hendelser har oppstått.


Utestengelser fra kamper

Etter en rekke uheldige hendelser på hjemmekampen mot Comet den 12. januar, ble

klubben pålagt av Norges Ishockeyforbund (NIHF) å ta affære umiddelbart. Vi vil understreke

at sanksjonene som er utstedt ikke bare er på bakgrunn av denne ene kampen, men etter en

rekke hendelser over tid i Tønsberg ishall og andre arenaer. Som klubb anså vi at vi ikke

hadde noe valg dersom vi ønsket at A-laget skulle kunne gjennomføre de resterende

kampene denne sesongen.

Det har vært stilt spørsmål om vi som klubb kan utestenge folk fra bortekamper og andre

arenaer: Dette er ikke en avgjørelse som TOIK har fattet, men er et direkte pålegg fra NIHF,

ved å gi TOIK ansvar for at utestengelser etterleves. Dette innebærer blant annet at TOIK

spesifikt er pålagt å stille med egne vakter på alle A-lagets bortekamper resten av sesongen

(foreløpig).


Formidling av sanksjoner

Klubben har mottatt kritikk for at sanksjonene ble sendt via messenger. Vi skulle gjerne sett

at formidlingen kunne skjedd på annet vis, men dersom bortekampen påfølgende onsdag

skulle gjennomføres, så var vi nødt til å sørge for formidling av utestengelser i forkant av

denne kampen. TOIK kunne med andre ord ikke risikere oppmøte av utestengte i Halden

ishall onsdag 16. januar. Varselet om utestengelse ble også omgående sendt som

rekommandert brev. Det er selvsagt beklagelig at vi ikke hadde tid til en bedre prosess, men

TOIK gjorde flerfoldige forsøk på å få tak i e-postadresser til de involverte tirsdag 12. januar,

uten å lykkes.


Styret i TOIK innser at innholdet i meldingene kunne vært av mer utdypende art og beklager

dette i etterkant.


Avgjørelsen om utestengelse kan påklages skriftlig til styret og vil eventuelt bli behandlet på

påfølgende styremøte.


Det er viktig for oss å understreke at alle avgjørelser fattet i denne saken er for at vi skal ha

en akseptabel og inkluderende tribunekultur ved TOIKs arrangementer, at A-laget skal få

gjennomført sin sesong og at TOIK ikke skal bli ytterligere økonomisk lidende gjennom

sanksjoner fra NIHF eller tapt anseelse.

Vi har satt våre spillere, samarbeidspartnere, frivillige og klubben først. Antallet timer lagt ned

denne uken av samtlige styremedlemmer for å få dette til er omfattende. Vi kommer til å

fortsette å gjøre alle nødvendige tiltak for at vi i det hele tatt skal kunne ha et A-lag som

”fyrtårn" i klubben vår. Et slikt lag er veldig viktig for rekrutteringen og den sportslige

utviklingen, i tillegg til den sportslige entusiasmen det skaper i Tønsberg-regionen.


Advarsler

Enkeltpersoner har etterlyst advarsler i forkant av utestengelsene. Vi understreker at vi ikke

er pålagt å gi slike advarsler, tidsrammen vi var gitt gjorde det heller ikke gjennomførbart.

Vi har tidligere avholdt medlemsmøter hvor det blant annet ble formidlet konkrete klager fra

NIHF og mulige sanksjoner på fremtidige brudd på retningslinjer. Sist møte var 4. desember,

da var både spillergruppen, markedsutvalget og styret representert. I tillegg ligger

retningslinjer ute på Vikings Support sine sider.


Kamper eller andre arrangement vedrørende TOIK er å anse som private arrangementer.

Alle som er tilstede må følge klubben sine retningslinjer uansett hva man måtte mene om

dem. Det er også et spesifikt reglement fra NIHF som ligger til grunn for all avvikling av

kamper, som TOIK er ansvarlige for at opprettholdes. Alvorligere overtredelser og trusler er

regulert i norske lover. Hvis noen er i tvil om reglement for oppførsel ved TOIKs

arrangementer er dette tilgjengelig i Tønsberg Ishall ved inngangene.


Omfanget av sanksjonene utstedt er etter anbefalinger fra NIHF. Vi har forståelse for at de

oppleves som strenge.


Sex-sjikanering og trusler

Noen overtredelser er mer alvorlige enn andre. Det har vært skrevet en del om sexhets mot

en journalist som var til stede på kampen 12. januar. Styret understreker at den saken

undersøkes fortsatt, og at ingen av utestengelsene er begrunnet i denne spesifikke

hendelsen. At det kan komme ytterligere sanksjoner eller utestengelser utelukker vi derfor

ikke, men det har vist seg vanskelig å få dokumentasjon fremlagt.

Da slike ting er av en langt alvorligere karakter og en overtredelse av norske lover, så vil det

også være av betydning hvordan den fornærmede ser på saken og ønsker å gå frem.

Klubben har ovenfor den nevnte journalisten overbrakt våre dypeste beklagelser, både

ovenfor henne og hennes arbeidsgiver.


Når det gjelder tilrop mot dommere opplever vi også at alvorlighetsgraden til tider grenser

opp mot hva som er direkte lovbrudd fremfor hva noen forsøker å legge under ”kampens

hete”. Vi understreker derfor på det sterkeste at alle tilrop som direkte eller indirekte truer

med vold, eller representerer hets, sjikane, rasisme, seksuell trakassering, eller obskøniteter

ikke gir oss annet valg enn å ta affære. Basert på alvorlighetsgraden kan dette være alt fra

bortvisning den gjeldende kampen til lovbrudd som kan anmeldes.


De utestengelser som nå er foretatt har ulike grunnlag. Disse er:

• truet andre i handling eller ord

• ytret obskøniteter rettet mot annen person

• kastet gjenstander inn på banen eller mot politi, vakter eller andre

• for øvrig opptrådt på en måte som er egnet til å skade TOIKs anseelse


Ovennevnte punkter anser vi å være alvorlige brudd på våre retningslinjer og verdier som er

forenlig med arrangementer med en familieprofil.

Ishockey er følelsesladet, men ingen unnskyldning for uakseptabel oppførsel som hets,

sjikanering, rasisme, seksuell trakassering, eller obskøniteter mot annen person.


Sosiale medier og presse

Vi ser at sosiale medier og presse fort benyttes for å fremme egen sak. Det er selvsagt ikke

noe klubben har noe med. Vi ønsker derimot å minne alle på hvor vanskelig det er å drifte en

A-lagssatsning i en liten by som Tønsberg. Det er mange som bruker mye av fritiden sin til å

hjelpe oss å samle inn de midlene vi trenger for å komme oss igjennom sesongen.

De siste årene har vi hatt stor fokus på merkevarebygging. Vi ønsker å bygge positive

relasjoner mot næringslivet og å være en positiv assosiasjon for våre sponsorer. Vi har erfart

konkrete eksempler på hvordan supporterkulturen har vært ødeleggende i denne

sammenhengen, noe som vanskeligjør oppgavene til styret og markedsutvalget. Hvordan

man skal balansere en engasjert og stemningsskapende gruppe, opp mot den kulturen vi

ønsker å bygge videre har vist seg vanskelig. Vi må innrømme at vi ikke har lyktes helt i

dette arbeidet.


Det er vanskelig å oppnå meningsfull dialog med enkeltpersoner når medier benyttes aktivt til

å skade omdømmet til klubben. Den siste uken har bydd på mange utfordringer og det er

ikke til å stikke under en stol at vi allerede nå ser større negative konsekvenser enn tidligere,

men dessverre er dette ikke noe nytt og henger sammen med den oppståtte situasjon.

Nå er vi meget bekymret da de negative synergiene går utover bunnlinjen til A-laget.


Økonomien er presset fra før, og vi går en særdeles vanskelig tid i møte i forbindelse med

ombygging av ishallen. I tillegg har siste tids hendelser gitt klubben store økonomiske

heftelser, i form av bøter, krav til vakthold, dekke kostnader for delegater fra NIHF på alle

hjemme og bortekamper med mer. I tillegg kan eventuelle tapte sponsorinntekter i ytterste

konsekvens bety slutten på en elitesatsing i TOIK. Våre budsjetter er allerede særdeles

beskjedne og nevnte kostnader utraderer mye av dugnadsarbeidet de mange

hardtarbeidende frivillige legger ned under en sesong. Vi er med andre ord sjanseløse i å

hente inn det tapte og idretten blir til slutt lidende.


Det er derfor med tungt hjerte at siste ukes hendelser har gitt klubben så mye negativ

omtale. Vi mottar heldigvis også mye positive tilbakemeldinger for arbeidet som nedlegges.

Vi håper så mange som mulig kan hjelpe klubben å fokusere på det positive og støtte opp

om TOIK og A-laget i fremtiden. Supportere er viktig for alle klubber, og absolutt noe vi

ønsker velkommen. Vi anser ikke reglementet vi har satt som urimelig eller noe som skulle

tilsi at et samarbeid ikke er mulig.


Som styre må vi forvalte og prioritere mange parter gjennom sesongen. Supporterne våre er

blant disse. Det er en balansegang, og det er vanskelig at alle parter blir 100 % fornøyd. Vi

har både bredde- og elitesatsing, dette innebærer at det er mange hensyn og prioriteringer

som må tas. Det skal skaffes inntekter til både bredde- og elitesatsingen. Vi må forholde oss

til reglement og bestemmelser fra NIHF. Vi har sponsorer og samarbeidspartnere som er

viktige for oss. Klubben drives på dugnad av frivillige som legger ned mye tid, listen er lang.

Målet er å spre og formidle idrettsglede, deltakelse, mestring og den aktivitetskapitalen som

ishockey representerer.


Vi håper i lys av dette at supporterne og øvrige Tønsbergensere finner veien tilbake til

ishallen, og støtter opp om klubben og A-laget på en måte som alle står inne for og kan være

stolte av.


Vi minner til slutt om NIHFs kjerneverdier og visjon som setter rammer for de holdninger som

skal prege norsk Ishockey: ”Engasjert – Raus – Ekte” og ”Ishockeyglede for alle”.


Styret i TOIK vil avslutte dette skrivet med å nevne en tilleggsverdi vi ønsker å forfekte og bli

assosiert med ved våre aktiviteter og arrangementer: ”Respektfull”


Styret

Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.